Tarieven

Behoudens wijzigingen opgelegd door de overheid bedraagt het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs een standaardtarief van 1,50 euro per lestijd. Dit geldt voor alle opleidingen met uitzondering van de cursussen Nederlands tweede taal (NT2). Het standaardtarief voor die opleidingen is 0,60 euro per lestijd. Je betaalt via bancontact, cash of met opleidingscheques op het moment van inschrijving.

Je mag dezelfde module drie keer volgen (binnen de zes jaar) aan het normale inschrijvingsgeld per keer. Vanaf de vierde keer dat je inschrijft voor die module (binnen de zes jaar) moet je een verhoogd inschrijvingsgeld betalen:

 • € 1,50 per lestijd als je een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld had. Bijvoorbeeld: een module van 120 uur kost dan € 180
 • € 3,00 per lestijd als je geen of een gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld had. Bijvoorbeeld: een module van 120 uur kost dan € 360.

Dit verhoogd inschrijvingsgeld geldt niet als je inschrijft in Open Modules.

Maximum te betalen bedrag

Vanaf het schooljaar 2015-2016 betaalt een cursist een maximum van 300 euro inschrijvingsgeld per semester voor een modulaire opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, het hoger beroepsonderwijs of de specifieke lerarenopleiding. Een semester is een periode van 1 september tot en met 31 december of een periode van 1 januari tot en met 31 augustus. De startdatum van de module bepaalt tot welke periode de module gerekend wordt. Wanneer de cursist tijdens een semester meerdere opleidingen volgt, dan betaalt hij per gevolgde opleiding een maximum van 300 euro.

De plafonnering per semester of per schooljaar is overdraagbaar van en naar een ander centrum.

De bewijslast voor de toepassing van de plafonnering per semester of schooljaar en per opleiding wordt bij de cursist gelegd. De cursist moet aantonen welk bedrag aan inschrijvingsgeld hij reeds betaald heeft voor een bepaalde opleiding. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs is daarentegen gehouden bij betaling van het inschrijvingsgeld steeds een betalingsbewijs aan de cursist te overhandigen.

Kan ik een volledige vrijstelling krijgen en dus gratis inschrijven?

Dat kan op basis van volgende attesten:

  • Een attest van het OCMW
   • voor cursisten (en hun familieleden) die materiële hulp genieten zoals bedoeld in de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen,
   • voor cursisten die een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon (geen leefgeld) of die ten laste zijn van de voormelde categorieën.

Cursisten die een leefloon ontvangen en ouder dan 65 jaar zijn, kunnen niet meer genieten van een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Op basis van een attest activering leefloon in het kader van een tewerkstelling artikel 60 kan geen vrijstelling van het inschrijvingsgeld verleend worden.

Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand.

  • Een attest van de VDAB
   • voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die een opleiding volgen in het kader van een door de VDAB erkend traject naar werk,
   • voor niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekende cursisten die op het moment van hun inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven (schoolverlaters).

Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand.

Je kan voortaan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in "Mijn loopbaan", als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt de link op de startpagina van "Mijn loopbaan" - http://vdab.be/mijnloopbaan/. Helemaal in de kolom rechts ga je naar "Nuttige links" en klik je op "E-loket".  Daar kan je dan het "Aanvraag CVO-attest" terugvinden.  Het attest is al ingevuld voor jou, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen.

  • Een attest van de directeur van een strafinrichting
   • voor cursisten die als gedetineerde verblijven in één van de Belgische strafinrichtingen.

Gedetineerden die thuis verblijven met een elektronische enkelband, komen NIET in aanmerking voor een vrijstelling van inschrijvingsgeld.

In het studiegebied Nederlands Tweede Taal zijn de cursussen NT2 gratis voor:

   • voor inburgeraars die een inburgeringscontract hebben ondertekend of die het inburgeringsattest of EVC-attest behaald hebben. Dit geldt enkel voor richtgraad 1 en 2,
   • cursisten met een attest van een sociaal verhuurkantoor, enkel voor richtgraad 1.1,
   • cursisten ouder dan 65 jaar.

Wanneer krijg ik een gedeeltelijke vrijstelling en betaal ik minder cursusgeld?

Deze mogelijkheid bestaat met

  • Een attest van de VDAB
   • voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die GEEN opleiding volgen in het kader van een traject naar werk,
   • voor cursisten die ten laste zijn van iemand met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering.

Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand.

Je kan voortaan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in "Mijn loopbaan", als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt de link op de startpagina van "Mijn loopbaan" - http://vdab.be/mijnloopbaan/. Helemaal in de kolom rechts ga je naar "Nuttige links" en klik je op "E-loket".  Daar kan je dan het "Aanvraag CVO-attest" terugvinden.  Het attest is al ingevuld voor jou, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen.

  • Een attest voor mindervalide personen (66%)
   • voor cursisten met een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt en die NIET gepensioneerd zijn (geldig tot 65 jaar);
   • voor cursisten met een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten en die NIET gepensioneerd zijn (geldig tot 65 jaar);
   • voor cursisten met een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen en die NIET gepensioneerd zijn (geldig tot 65 jaar);
   • voor cursisten met een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt (onbeperkt geldig indien het attest werd aangevraagd VOOR de leeftijd van 65 jaar);
   • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten (onbeperkt geldig),
   • voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit de bovenstaande categorieën.

Ambtenaren die ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld worden wegens gezondheidsredenen, worden ook vrijgesteld.

  • Een attest van een opleiding uit het leergebied van Basiseducatie
   • voor cursisten die gedurende 2 opeenvolgende jaren een opleiding uit het leergebied van de basiseducatie gevolgd hebben in een centrum voor Basiseducatie of in een CVO gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs. Deze vrijstelling geldt voor elke inschrijving in het centrum gedurende het betrokken schooljaar.

Personen ten laste van iemand brengen de volgende documenten mee:

 • een attest waaruit blijkt dat de persoon, van wie zij ten laste zijn, behoort tot één van de 2 opgesomde categorieën.
 • een gezamenlijke verklaring op eer ondertekend zowel door de cursist als door de persoon van wie hij/zij ten laste is.
 • een bewijs van gezinssamenstelling.

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@crescendo-cvo.be | +32 15 41 30 45 | © 2020 Crescendo CVO - Privacy